o Firme

História a súčasnosť

Začiatok podnikania je od 1. 10. 1992, kedy som začal podnikať v oblasti údržby a montáže elektrických zariadení do 1000 V. Podnikal som ako fyzická osoba popri zamestnaní. Oblasť pôsobenia bola zameraná na mesto Trenčín v okruhu do cca 20 – 25 km. Objednávateľom prác bolo prevažne OSBD Trenčín. Pre činnosť firmy mám komplexne spracovanú príručku kvality, ktorá obsahuje XIX kapitol a kompletné postupy pre jednotlivé výkony oprávnených činností v rozsahu 65 strán formátu A4. Účelom Príručky kvality je popísať systém kvality vo firme. Jednotlivé body sú spracované podľa minimálnych požiadaviek bodov normy STN EN ISO 9001 a stručne popisujú požiadavky zabezpečovania kvality v podmienkach firmy a zároveň poskytuje základné údaje a informácie ohľadom jej spracovania, vydávania a riadenia zmien.

Od 11. 10. 2000 som rozšíril svoju činnosť o vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok. Postupným rozšírením sortimentu činností uvedených v jednotlivých živnostenských listoch a príslušných osvedčeniach a oprávneniach som zrušil trvalý pracovný pomer a začal som sa venovať sa podnikaniu ako fyzická osoba na 100 %.

Od 19. 07. 2013 som založil SYMI, s.r.o., v ktorej som konateľom. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín - Oddiel Sro, Vložka číslo: 28510/R .

Sortiment poskytovaných služieb je komplexne rozpísaný do 12 bodov. Okruh pôsobnosti sa postupne rozšíril na Dubnicu nad Váhom, Ilavu, Považskú Bystricu, Bánovce nad Bebravou, Galantu a Bratislavu a priľahlé lokality týchto miest.

Vykonávanie akýchkoľvek elektroinštalačných prác začína postupne cenovým návrhom, pokračuje prevzatím objednávky, vypracovaním potrebnej dokumentácie, realizáciou elektroinštalácie projektu a končí odbornou prehliadkou a skúškou elektrického zariadenia a vydaním príslušnej revíznej správy.

Meracia technika pre výkon odborných prehliadok a odborných skúšok je na požadovanej úrovni a pravidelne sa vykonáva kalibrácia týchto prístrojov v príslušných renomovaných štátnych skúšobniach a servisoch. Kalibrácia je vykonávaná v predpísaných termínoch a vykonanie kalibrácie je dokladované kalibračným listom.

Som členom Slovenského elektrotechnického zväzu a mám on-line prístup k STN, ktoré náležite využívam vo svojej každodennej činnosti.

Pri poskytovaní jednotlivých služieb v prvom rade reprezentujeme nielen vlastnú firmu ale aj objednávateľa mojich služieb a to nielen kvalitou vlastnej práce ale aj zohľadňovaním všetkých požiadaviek predsedov členských samospráv, zástupcov vlastníkov bytov, resp. všetkých zainteresovaných, najmä užívateľov bytov.

Nového záujemcu o svoje služby informujem o najbližšom mieste realizácie podobnej objednávky k jeho bydlisku, nakontaktujem ho na predsedu príslušnej samosprávy, aby mal možnosť nezaujato posúdiť vyhotovené dielo. Hlavnou zásadou a najlepšou reklamou je kvalitne zrealizovaný projekt.