Rekonštrukcia elektroinštalácie bytov, budov, bleskozvodov

  • Rekonštrukcie elektroinštalácii bytov, budov, bleskozvodov vykonávané v zmysle platných STN a ostatných právnych predpisov.
  • Komplexný servis spolu s vybavením u dodávateľa elektrickej energie.
  • Po ukončení vyhotovenie potrebnej revíznej správy.

Rozvádzače

Rozvádzače sú elektrické zariadenia slúžiace na rozdelenie prívodného vedenia do niekoľkých obvodov. Jednotlivé vývody z rozvádzačov sú dimenzované na nižšie zaťaženie než vedenie prívodné, avšak aritmetický súčet možných zaťaženie všetkých vývodov značnej prevyšujú aj možný spoločný príkonu na prívod. Táto zdanlivá disproporcia je daná skutočnými pomermi v zaťažovaní elektrickej inštalácie - súdobosti odberov na jednotlivých vývodoch. Na prívode do rozvádzača je hlavný vypínač, vývody sú chránené proti skratom a nadprúdom ističmi. V rozvádzači sú umiestňované aj mnohé ďalšie prístroje potrebné pre dobrú a bezpečnú elektrickú inštaláciu, ako sú prúdové chrániče, prepäťové ochrany a ďalšie prístroje zabezpečujúce správnu funkčnosť a komfortnosť pripojených zariadení, ako sú stýkače, časové spínače, rôzne inštalačný relé, akčné členy, pomocné napájacie zdroje apod.

Rozmiestnenie rozvádzačov

Skoršie koncepcia elektrických rozvodov vychádzali z využitia jediného rozvádzačov pre; celý byt alebo rodinný dom, bez ohľadu na jeho veľkosť. V malých bytových a podobných objektoch samozrejmé vystačíme aj dnes s jednou spoločnou skrinky pre všetky potrebné ističe a ďalšie elektrické prístroje. V objektoch s vyšším počtom miestností je už výhodné vytvoriť hlavný rozvádzač a vhodný počet podružných skriniek, každú určenú pre asi 4 až 6 miestností v okolí tohto rozvádzači. Takto sa silové elektrické rozvody značne zjednodušia, vedenie od ističov k chráneným zásuvkám, svietidlám a spotrebičom sa výrazne skráti a stanú sa prehľadnejším. Značné sa tak obmedzí použitie inak nevyhnutných neestetických odbočovacích krabíc. Takýto spôsob rozmiestnenia rozvodníc je úplne nevyhnutný v prípade využitia systémových elektrických inštalácii.

Montáž rozvádzačov

Najstaršími rozvádzač v bytových objektoch boli nástenné rozvodnicové dosky. Bežnými konštrukčnými riešeniami rozvádzačov sú skrine plastové alebo z oceľového plechu pre nástennú, častejšie pre zapustenú montáž, opatrený uzatvárateľnými dvierkami. V moderných bytových inštaláciách sa používa takmer výhradne zapustených rozvádzačov, predovšetkým z estetických dôvodov. Nástenné rozvádzače bývajú využívané napr. v prípadoch, kedy sú skryté v priestore medzi stropným podhľadom a stropom alebo pri umiestnení do technických miestností.

Každý rozvádzač musí v prevádzke zabezpečiť dostatočný stupeň krytia pred úrazom elektrickým prúdom aj po otvorení dvierok. Všetky elektrické prístroje sú teda namontované tak, aby po otvorení dverí boli ich živé časti pod krytom brániacim náhodnému nebezpečnému dotyku. Ovládacie časti týchto prístrojov (ističov, spínačov atď.) prechádzajú týmto krytom a sú prístupné po otvorení dvierok. V elektromerových rozvádzačoch musí byť zabránené neoprávnenému prístupu k prívodným svorkám meracích zariadení a ku svorkám prístrojov umiestnených pred elektromerom. Preto sú príslušné kryty opatrené plombovacími uzáverom.

Estetické dvierka bytovej elektrickej rozvodnice Veľmi výhodné sú systémy zapustených plastových rozvádzačov. Ich konštrukcia je prispôsobená pre postupnú montáž. Najskôr sa do steny zapustí a maltou alebo montážnou penou upevní celý spodok rozvádzača, z ktorého sú vyňaté vstupné vkladacie stenny na hornej popr. aj na dolnej strane. Tu budú do rozvodnice zavedené všetky vodiče a káble. Až po ich uložení sa vkladajú steny a dokončí sa fixácia maltou. Všetky prístroje sa montujú na nosný rám. Po jeho osadení sa rám vkladá do rozvádzača a po zapojení vodičov sa prekryje vnútorným krytom. Rozvádzač môže byť vybavený rôznymi typmi dvierok. Pre niektoré aplikácie postačí obyčajné lakované oceľoplechové dvierka plné, inde budú dvierka presklené. Čím vyššie estetické nároky sú kladené na interiér, v ktorom sú tieto rozvádzače zabudované do niektorých z jeho stien, tým vyššie nároky budú kladené aj na viditeľné časti, teda na tieto dvierka. Potom môžu byť inštalované rámy s dvierkami opatrenými vypaľovacími lakmi, z nehrdzavejúceho plechu (antikor - nerez) alebo v tvare preskleného obrazového rámu (viz obrázok v pravo) do ktorého si môžete vložiť obraz vyhovujúce vášmu vkusu. Tieto esteticky náročné dvierka sú vybavené magnetickým uzáverom. Jednoduchým pohľadom teda nemožno zistiť, že za obrázkom je skrytý rozvádzač.

Pri voľbe plastového rozvádzača vychádzame z počtu prístrojov, ktoré do neho majú byť umiestnené a tiež z prípustného plnenia rozvádzača prístrojmi z hľadiska ich tepelných strát - podľa STN EN 60670-24. Prístroje sú v rozvádzačoch usporiadané do radov, z ktorých v každej môže byť výrobcom umiestnený určený počet prístrojov. Podľa potreby tak môžu byť rozvádzače jednoradové aj viacradové. Pri voľbe rozvádzača je vhodné vybrať vždy taký typ, pri ktorého použití, po úplnom vybavení všetkými potrebnými prístrojmi, zostane ešte aspoň 20% priestorová rezerva pre neskoršie doplňovanie prístrojmi pre zvýšenie komfortu alebo pre dodatočnom rozširovaní elektrických rozvodov.

Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a my Vám vypracujeme ponuku.