Revízie elektrických spotrebičov

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov

STN platí pre elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru (nevzťahuje sa na elektrické zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre hlbinné bane a elektrické zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu).

Norma rozdeľuje elektrické spotrebiče do piatich skupín:

A - spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
B - spotrebiče používané v vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.)
C - spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
D - spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti

Kontroly a revízie elektrických spotrebičov (činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča) sa vykonávajú v lehotách podľa tabuľky 3

Skupina elektrických spotrebičovspotrebiče držané v rukeprenosné spotrebičeneprenosné a pripevnené spotrebiče
kontrolarevíziakontrolarevíziakontrolarevízia
Avždy pred ich vydaním používateľovi
Bpred použítím3 mesiacepred použítím3 mesiacepred použítím6 mesiacov
Cpred použítím6 mesiacovpred použítím12 mesiacovpred použítímpodľa STN 33 1500
D1 týždeň12 mesiacov1 mesiac12 mesiacov3 mesiacepodľa STN 33 1500
E1 týždeň12 mesiacov1 mesiac12 mesiacov3 mesiacepodľa STN 33 1500
Tabuľka 3 Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Súvisiace právne predpisy a technické normy

Povinnosť vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách (t.j. elektroinštalácie, bleskozvody, el. časti strojov, el. spotrebiče a el. ručné náradie) ukladá ich prevádzkovateľom. Túto povinnosť ukladá vlastníkom a prevádzkovateľom elektrických zariadení celý rad pravidelných predpisov, vyhlášok, nariadení vlády, technických noriem a odborných predpisov z ktorých treba uviesť najmä:

Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 124/2006 Z. z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 125/2006 Z. z. - o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci.
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravie pri práci a bezpečnosti technických zariadení a jej novelizované znenia MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. z roku 2013 a 234/2014 Z. z. z roku 2014.
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. - ktorou sa stanovujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov.
STN 33 1500:1990 - Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
STN 33 2000-6:2007 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízie.
STN EN 60204-1(33 2200):2001 - Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
STN EN 60204-1(33 2200):2007 - Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
STN 33 1600:1996 - Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania.
STN 33 1610:2002 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.
STN ES 59009 (33 1620):2004 - Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách.
STN EN 13460(95 01030):2003 - Údržba. Dokumenty týkajúce sa údržby.

Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a my Vám vypracujeme ponuku.