Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov v objektoch budov

Revízie elektrických zariadení

Merací prístroj Digiohm 20L
Merací prístroj Digiohm 20L

Revízie elektrických zariadení sú činnosťou vykonávanou na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii.

Východisková je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení pred jeho uvedením do prevádzky.

Pravidelná revízia je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách.

Správa o revízii elektrického zariadeniaje písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.

Revízia elektrických inštalácií

Revízny prístroj KEW 6010A
Merací prístroj KEW 6010A

Elektrická inštalácia zahŕňa všetky elektrické zariadenia, ktoré slúžia na výrobu, prenos, premenu, rozvod a využitie elektrickej energie; zahŕňa zdroje energie, ako sú batérie, kondenzátory a všetky ostatné zdroje akumulovanej elektrickej energie. Elektrické inštalácie sa prevádzkujú s napäťovými hladinami v rozsahu od malého napätia až do vysokého napätia.

Podľa druhu využitia elektrickej inštalácie sa tieto delia na inštalácie trvalé a pevné, napríklad priemyselné inštalácie alebo inštalácie v administratívnych budovách, ďalej sú to dočasné, napríklad inštalácie stavieb no môžu to byť aj mobilné alebo presúvateľné pod napätím, bez napätia.

Elektrické inštalácie, ktoré sa realizujú v prostrediach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska elektrickej tak aj požiarnej bezpečnosti. Kladú sa tu zvýšené nároky na použitie vhodných materiálov, zodpovednú prípravu a kvalitné vykonanie montážnych prác. Znalosť príslušných právnych predpisov sa v tu vyžaduje nielen od projektantov a revíznych technikov, ale aj od pracovníkov vykonávajúcich montáž a opravy elektrických zariadení.

Všeobecne platí, že každá elektrická inštalácia sa musí podrobiť revízii či už počas výstavby, alebo pri jej dokončení pred uvedením do prevádzky používateľom. Pracovníci vykonávajúci revíziu musia mať k dispozícii všetky potrebné informácie, ktoré požadujú predpisy. Po dokončení OP a OS sa musí vyhotoviť východisková revízna správa.

Pre vykonávanie pravidelnej revízie elektrických zariadení a bleskozvodov musí mať revízny technik k dispozícii okrem technickej dokumentácie, výkresov skutočného vyhotovenia a technickej správy ešte najmenej:

  • protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia,
  • zásady pre vykonávanie údržby, kontrol, revízii, skúšok a meraní,
  • záznamy o vykonanej údržbe, záznamy kontrol a meraní,
  • správu o predchádzajúcej odbornej prehliadke a skúške (revízii),
  • prevádzkové záznamy o vykonaných kontrolách po prípadných rekonštrukciách, opravách alebo premiestňovaní,
  • doklady o prípadnej činnosti odborných orgánov inšpekcie a dozoru.

Termíny pre vykonávanie revízií

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení
Prevádzkované elektrická zariadenia musia byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.
Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tab. 1 a v ďalších článkoch tejto časti normy.

Por. čísloDruh prostredia podľa STN 33 0300Lehoty revízií
v rokoch
Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia
1Základné5
2Normálne5
3Studené3
4Horúce3
5Vlhké3
6Mokré1
7So zvýšenou koróznou agresivitou3
8So extrémnou koróznou agresivitou1
9Prašné s nehorľavým prachom3
10S otrasmi2
11S biologickými škodcami3
12Pasívne s nebezpečenstvom požiaru2
13Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu2
14Vonkajšie4
15Pod prístreškom4
Tabuľka 1. Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení

Revízie bleskozvodov

Revízny prístroj MI_2124
Merací prístroj MI-2124

Ak je správne a podľa právnych predpisov a technických noriem nainštalovaná vonkajšia ochrana pred bleskom, spravidla zabezpečuje len ochranu budovy pred požiarom. Pritom kompletný systém ochrany pred bleskom pozostáva z opatrení vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom. Podľa zváženia záujmov musí vlastník zohľadniť aj iné podmienky a v spolupráci s projektantom (konštruktérom) definovať úroveň a cieľ ochrany. Pri zohľadnení aspektov analýzy rizika a nákladov sa rozhodne o zaradení objektu do triedy ochrany pred bleskom.

Súčasný celosvetový stav techniky pre oblasť ochrany pred bleskom a prepätím je publikovaný v medzinárodnom a európskom súbore technických noriem IEC/EN 62305. Tento súbor noriem rieši ochranu pred bleskom a prepätím komplexne a do slovenskej sústavy technických noriem bol zavedený 1. 11. 2006 ako národné normy STN. Zavedením tohto súboru sa dňom 1.2.2009 skončila platnosť technických noriem STN 34 1390 z 29.1.1969 a STN 34 1391 z júna 1998 pokiaľ nedôjde k ich revízii.

Kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami a my Vám vypracujeme ponuku.